ABC pracodawcy w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Cytat ze strony Straży Granicznej

W jaki sposób pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy?

Kwestie wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien

posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy. Co do zasady, cudzoziemiec zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać zezwolenie na pracę. Ustawodawca określił wyjątki od tej zasady, przewidując m.in. możliwość powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w ramach uproszczonego systemu dostępu do polskiego rynku pracy tj. w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uproszczony system dostępu do krajowego rynku pracy obejmuje wyłącznie cudzoziemców będących obywatelami Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji, którym można powierzyć pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – niezależnie od liczby podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy  powinien we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy wpisać do ewidencji oświadczeń oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które będzie podstawą dla cudzoziemca o ubieganie się we właściwym konsulacie o wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do podjęcia pracy. Oświadczenie może być również wpisane do ewidencji oświadczeń dla cudzoziemca, który już przebywa na terytorium Polski. Wspomniane oświadczenie określa m. in. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Po przyjeździe cudzoziemca do Polski (lub już przebywającego na terytorium RP) pracodawca jest zobligowany do podpisania z cudzoziemcem właściwej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz zgłoszenia cudzoziemca do ZUS (o ile taki obowiązek istnieje). Warunki określone w umowie nie mogą być mniej korzystne niż te, jakie zostały określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto, podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy powinien posiadać w aktach pracownika kserokopię dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP przez cały okres powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Czy zmiana pracodawcy wymaga zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy, zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wskazanego w tym zezwoleniu wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy. W przypadku gdy okres ważności wizy/okres pobytu wskazany w wizie upłynął cudzoziemiec, pomimo posiadania ważnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie może wykonywać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w przypadku jak w trakcie ważności wizy złoży wniosek o zezwolenie na pobyt, wtedy może pracować i przebywać do podjęcia decyzji w sprawie o zezwolenie na pobyt.

Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może wykonywać pracę?

W okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, może wykonywać pracę po spełnieniu warunków określonych w art. 88za ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Ta sama zasada dotyczy cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Opcje strony

Czy posiadając w paszporcie biometrycznym pieczątkę Wojewody tzw. stampilę mogę wyjechać z Polski, a następnie wjechać ponownie na to terytorium?

Zgodnie z brzmieniem art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie: 1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. W przypadku konieczności wyjazdu z Polski ww. stampila  umożliwia również wyjazd z terytorium RP przed zakończeniem tego  postępowania. Ww. stampila nie upoważnia  natomiast cudzoziemca do ponownego wjazdu na terytorium RP ani podróżowania w ramach strefy Schegnen. Należy jednocześnie pamiętać, że przy  ponownym wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen (w tym Polski) na pobyt krótkoterminowy -należy każdorazowo wliczać przy obliczeniu limitu dozwolonego pobytu krótkoterminowego tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz – wszystkie pobyty na wizach C, na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym oraz na tzw. stampili Wojewody. Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza D) Oba rodzaje pobytów tj. krótko  i długoterminowe – nie sumują się. Powyższe stanowisko wynika z faktu, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej. W praktyce kontrola wykorzystania limitu dni dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega więc na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu i pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie. Jeżeli dotychczasowy pobyt w Polsce (łącznie na wizie C, stampili Wojewody oraz paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym) przekroczył  90 dni w okresie 180 dni wstecz, ponowny wjazd na terytorium RP może nastąpić wyłącznie karcie pobytu lub na podstawie polskiej wizy długoterminowe typ D.

Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub karty pobytu można przebywać w Polsce dalej bez konieczności wyjazdu w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego?

Jeżeli po wjeździe do Polski na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub polskiej karty pobytu (pobyt długoterminowy) cudzoziemiec posiada jednocześnie paszport biometryczny możliwe jest po zakończeniu pobytu długoterminowego kontynuowanie tego pobytu (bez konieczności wyjazdu) jako pobytu krótkoterminowego w ruchu bezwizowym (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) na podstawie posiadanego paszportu biometrycznego pod warunkiem, że limit pobytu krótkoterminowego nie został wykorzystany już wcześniej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej. W praktyce kontrola wykorzystania limitu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego w Polsce polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu/pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie. Przy obliczeniu dozwolonego limitu pobytu krótkoterminowego w Polsce należy uwzględnić wszystkie dni pobytu na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen oraz ponadto pobyt w Polsce na podstawie wiz krótkoterminowych Schengen typ C, na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym oraz również wszelkie dni pobytu w procedurze legalizacyjnej w Polsce na podstawie tzw. stampili Wojewody. Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu krótkoterminowego na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy polskiego zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza typ D). Pobyty długoterminowe nie sumują się bowiem na terytorium RP z pobytami krótkoterminowymi.

Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP ?

TAK. Jeżeli wobec cudzoziemki/ca została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen. TAK. Jeżeli wobec cudzoziemki/ca została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen Zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej) na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1 (tj. zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen) jeżeli cudzoziemiec wykaże min., że: wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. opuścił terytorium RP). W sprawie cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen należy więc zwrócić się z pisemnym wnioskiem do organu, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tj. Komendanta placówki Straży Granicznej lub oddziału SG. W treści przedmiotowego wniosku niezbędne jest ustanowienie na terytorium Polski (tj. podanie danych osobowych oraz adresu do korespondenci) pełnomocnika, który w imieniu cudzoziemca odbierze odpowiedź w tej sprawie oraz wniesienie na zasadach ogólnych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 pln na rachunek urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego jest składane pełnomocnictwo. W przypadku braku pełnomocnika, organ prowadzący postępowanie powinien z urzędu wezwać do przedłożenia pełnomocnictwa we wskazanym terminie, z pouczeniem, że po jego bezskutecznym upływie złożone podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania. Należy również pamiętać, że organ rozpatrujący wniosek o cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, dokonuje indywidulanej oceny okoliczności i dowodów zebranych w danej sprawie w terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego KPA. Co do zasady ww. zakazu wjazdu nie cofa się, gdy: 1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub 3) został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu, o którym mowa w art. 318, i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub 4) nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.

Moje dane figurują w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Jak mogę sprawdzić do kiedy nie mogę wjeżdżać do Polski ?

W celu uzyskania informacji o okresie figurowania danych osobowych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, należy wystąpić w trybie art. 444 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach z pisemnym wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z treścią art. 444 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w przypadku kiedy dane osobowe cudzoziemca zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec ma prawo złożyć do administratora wykazu tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o: 1) udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu; 2) sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe; 3) usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy. Na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczona jest szczegółowa informacja na temat uzyskiwania informacji w sprawie figurujących danych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/wykaz-cudzoziemcow-ktorych-pobyt-na-terytorium-polski-jest-niepozadany/

Czy na podstawie polskiej wizy typu „D” jednokrotnej (1 wjazd), mogę pojechać do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ?

NIE. Krajowa wiza D, w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) upoważnia 1 wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”. W ramach pobytu na terytorium RP, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2a Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, możliwy jest wyjazd do innego państwa Schengen. Natomiast po wyjeździe do innego kraju Schengen np. Niemiec, ponowny wjazd do Polski nie będzie możliwy, gdyż zgodnie z oznaczeniem na tej wizie upoważniała ona jej posiadacza tylko i wyłącznie do 1-krotnego wjazdu na terytorium RP. Tym samym ponowny wjazd do Polski powinien nastąpić na podstawie kolejnej wizy, gdyż wiza ta upoważniała wyłącznie do 1-krotnego wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przekroczenie granicy na kierunku wjazdowym z Niemiec do Polski, byłoby złamaniem reguły 1-krotnego wjazdu na terytorium RP.

 Nie mogę opuścić terytorium RP a kończy mi się karta pobytu, wiza lub pobyt w ruchu bezwizowym.

W przypadku cudzoziemca, któremu kończy się okres dozwolonego pobytu na terytorium RP a jednocześnie z uwagi na ogłoszenie na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz zawieszenie połączeń lotniczych i kolejowych, ma trudności w organizacji powrotu do kraju pochodzenia, zaleca się aby cudzoziemiec próbował zorganizować podróż innym środkiem transportu (transport kołowy funkcjonuje normalnie) aby w terminie opuścić terytorium RP. W przypadku gdy nie będzie miał możliwości opuścić terytorium RP powinien pozostać do czasu ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku wyjazdu po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego cudzoziemca, który z powodu trudności związanych z ograniczeniem transportu lotniczego i kolejowego nie miał możliwości opuszczenia terytorium RP w terminie Straż Graniczna będzie odstępować od nakładania sankcji administracyjnych i karnych – jednak każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie. W przypadku analizowania sytuacji cudzoziemca brana będzie pod uwagę data wprowadzenia przywrócenia kontroli na granicach oraz ograniczenia przemieszczania się podróżnych tj. 15 marca 2020 r. Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przypadał na ten dzień lub później, Straż Graniczna będzie odstępować od nakładania na cudzoziemca sankcji administracyjnych i karnych.

Facebook Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Супутні публікації