Зміни до закону про іноземців у Польщі. Чого чекати, а чого не варто

Отже, зміни до закону про іноземців опубліковані 14 01 2022 року і наберуть чинності через 14 днів, тобто 28 01 2022. Що там є вартого уваги, а чого немає, хоча люди сподіваються, що є? Точно там немає норми про те, що зміна роботодавця не передбачатиме нового вньоску. Так, не треба буде знову платити 440 (буде 220) оплати скарбовоъ і здавати відбитки та подавати фотографії, але все інше – треба. Додаток номер один  від нового роботодавця  – треба, повідомити впродовж 15 днів про завершення роботи у попереднього роботодавця – треба.  Певно, буде новий якийсь формуляр при зміні роботодавця, але у цій процедурі при зміні роботодавця термін дії карти не зміниться. Наприклад, ви маєте карту до грудня 2023 року, у 2022 міняєте роботодавця, подаєте документи від нового роботодавця за цією новою процедурою. То нова децизія зі змінами буде у вас до того ж грудня 2023 року.  Щоб отримати карту на новий період – треба буде подавати новий вньосек, платити 440 злотих і робити все те, що робили при першій подачі. З чого я зробив такий висновок? Ось цитата з устави

Art. 120. 1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmie-nione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec za-mierza wykonywać pracę:

 

1) u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub
2) u innego pracodawcy użytkownika, lub
3) na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5.
2. Do decyzji o zmianie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stosuje się odpowiednio przepisy art. 118.
3. Zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
„Art. 120a. 1. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec składa na formularzu za-wierającym:
1) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13, w zakresie niezbędnym do zmiany tego zezwolenia;
2) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o płci, obywatelstwach i miejscu zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o ubieganiu się przez nich o zezwolenie na pobyt czasowy oraz o tym, czy pozostają na utrzy-maniu cudzoziemca;
3) informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;
4) pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
2. Cudzoziemiec ubiegający się o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, składając wniosek o zmianę ze-zwolenia na pobyt czasowy i pracę, dołącza do niego:
1) wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy załącznik, o którym mowa w art. 106 ust. 1a;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 ust. 2a i 2b oraz art. 112a ust. 1, 2, 4 i 5.
З цього випливає, що ніби щось і полегшено, але небагато. Тепер стосовно доведення що є гроші на перебування.   З нової устави випливає, що інспектори більше не рахуватимуть скільки людина заробляє і скільки платить за житло. Крім того, з цього випливає, що навіть піветату чи одна чеетверта етату не буде перешкодою для отримання карти побиту. Людина працює чи хоче працювати, роботодавець готовий їй платити не менше мінімальної крайової (у випадку однієї четвертої етату це трохи менше тисячі злотих) – дорога відкрита. Але страховка треба як і раніше.  Нібито з того, що написано, саме це випливає. Але зрозуміти це можна буде тільки в процесі застосування.  Наразі я особисто і далі документально доводитиму, що людина заробляє більше ніж витрачає. Загалом, жодні комбінації не рекомендую. Якщо ви працюєте 40 годин у тиждень, то писати що ви працюєте 20 – це фальсифікація документів. Відповідні і наслідки. Найлегший – відмова у карті побиту. 
4) w art. 114:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,
– uchyla się pkt 2,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimal-nego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stano-wiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.”,
Я не стверджую, що буде саме так. На істину не претендую і пропоную писати у коментарях, хто як ці норми зрозумів.
Наступна справа – терміни розгляду справ.
60 днів, за які воєвода буде зобовязаний видати людині карту побиту починають рахуватися від моменту здачі відбитків. Тобто, іноземці що склали вньоски поштою і далі роками будуть чекати запрошення на відбитки і потім ще 60 днів після відбитків.   Тобто, сподівання на пришвидшення процедур – марні. Адже у деяких воєводствах люди рік чекають на здачу відбитків і шансів записатися на подачу через електронну чергу немає. А у деяких воєводствах електронна черга взагалі зупинена до кінця стану пандемії.
„Art. 112a. 1. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:
1) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub
2) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione
Поза сумнівом, позитивом буде зміна у термінах працевлаштування за спрощеною процедурою через реєстрацію освядченя в уженді праці. Очікується, що це освядченє буде тепер терміном на один рік, а не на півроку.  Подивимось як воно запрацює коли зміни наберуть чинності. Поки що не працює. Загалом, докладно зрозуміти як працюватимуть зміни, можна буде після отримання першої негативної децизії уже на підставі нового закону.  Думаю, менше їх не стане. Хочу помилитися,

 

Facebook Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Супутні публікації