Як написати odwolanie? Інструкція і зразок апеляції на негативну децизію по карті побиту. Інформація станом на 06 07 2023

Якщо вам відмовили, а у вас є потреба перебувати у Польщі і ви точно знаєте, що маєте тут що робити  –  ви мусите сприймати відмову як помилку інспектора.  Тобто відповідь на питання: “Варто чи не варто оскаржувати?” – варто і потрібно.  Інспектор помилився – так ви мусите вважати навіть якщо помилилися ви. Бо інспектор  – держслужбовець, покликаний вирішувати проблеми, а не їх створювати. Тобто, якщо вам відмовили, а відмова Вам не пасує  – інспектор помилився. І це треба оскаржити, щоб виправити помилку. Нижче подаю текст, обов’язковий для будь-якої апеляції на негативну децизію воєводи. Odwołanie

dot.: WSC-
Cudzoziemiec
data urodzenia
Obywatelstwo
Paszport
Adres do korespondencji

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego

ODWOŁANIE
OD DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA                                   2023 ROKU W ZAKRESIE ODMOWY UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Niniejszym odwołuję się od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dn.                              2023 roku w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sygn. akt: WSC-

Wnoszę o uchylenie tej decyzji  w całości oraz o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Далі – може бути будь що, що ви вважаєте за потрібне написати. Головне в кінці підписати. У мене були випадки, коли попередні пелномоцніки відправляли апеляцію і не підписували її і через це справу залишали без розгляду. Те, що я подаю далі – це мій текст і мої аргументи, але, повторюсь, то уже на ваш розсуд. Ви самі мусите пояснити чому ви не погоджуєтесь з рішенням. Статті адмінкодексу на які я у даному випадку посилаюся, підходять до будь-якого випадку. Адже, якщо ви вважаєте, що у вас є що у Польщі робити  – відмова відділу справ іноземців – це помилка, яку треба виправити. Якщо Ви так не будете вважати – то вам не треба нічого подавати і відмовитись від ідеї отримати карту побиту. Часто люди питають: може не писати апеляцію і податися заново? Це наївність. Ви подаєтесь до того ж уженду, розглядатимуть ті ж шовіністи, що і перед цим. Шанси на отримання позитивного рішення такі самі, як у першому випадку. Тому, апеляція – це правильний шлях.  Особливо важливо оскаржити рішення, коли йдеться про сталий побит з підстав польського походження. У мене була ситуація, коли я не оскаржив рішення, подав людей заново, а воєвода анулював вньосек аргументуючи тим, що справа уже була досліджена і другий раз проводити співбесіду з цього приводу немає сенсу. Отже, далі – моя стандартна впродовж останніх 5 років апеляція. Її обгрунтувальна частина. 

Uzasadnienie   01 09 2022 roku wystąpiłem do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co uzasadniłem zamiarzem podjęcia pracy.           01 02 2023 roku Wojewoda Mazowiecki odmówił.

Wojewoda argumentuje, iż (тут переписуєте аргументи воєводи про те, чому він відмовив) як правило, причину відмови знайдете на третій сторінці. Часами на другій.

Oswiadczam, że ( Виписуєте свої аргументи, чому відмовляти не варто було. Описуєте своїми словами ситуацію.)

Dołączam dokumenty, udowodniające powyższe (перелічуєте документи, які ви додаєте з метою довести свою правоту)  У цьому місці можете попросити про зміну децизії у рамках самоконтролю, без передачі до шефа уженду, відповідно до артикулу 132 KPA  За умови, що керівник визнає, що інспектор помилився, справа буде вирішена за місяць і негативна децизія буде замінена на позитивну за умови, що будуть усі докази того, що фактичний стан речей є на вашу користь. 

UPRZEJMIE PROSZĘ PRZED PRZEKAZANIEM DO SZEFA URZĄU ds. Cudzoziemców POPRAWIĆ TEN BŁĄD I WYDAĆ CUDZOZIEMCU KARTĘ POBYTU, KORZYSTAJĄC Z ART. 132 KPA

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić że odmowa w tym przypadku nie jest uzgodniona z art. 77 KPA § 1 który naklada na organy administracji publicznej obowiązak zgromadzenia całego materialu dowodowego koniecznego do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Inspektor prowazący mógl zawolać cudzoziemca na przesluchanie dla wyjaśnienia szcególów, Natomiast inspektor prowadzący nie dokonując tych czynnośći podpisał decyzję negatywną.

Zarzucam organu pierwszej instancji ignorowanie  Art. 7. Kodeksu postępowań administracyjnych
«W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.»

W tym przypadku nie było «dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego»

Nie było żadnej próby kontaktu z cudzoziemcem, choczaż KPA tego nie zabrania. Wystarczyło by jednego maila lub telefonu żeby problem został rozwiązany, ponieważ ten drobny błąd pracodawca latwo może naprawić.

Teraz z winy inspektora WSC MUW załatwienie sprawy będzie wydłużone o rok lub więcej, czyli będą dodatkowe wydatki budżetu państwa z winy braku kwalifikacji inspektora WSC MUW. Za 5 łat pracy w tym zakresie mam już ponad 200 uchylonych decyzji WSC MUW. Cudzoziemcy i tak dostały karty pobytu, tyłko póżniej niż mogły dostać. Poniższa lista uchylonych decyzji udowadnia brak kwalifikacji pracowników WSC MUW lub swiadome szkodliwe działania przeciwko państwu, które ich zatrudniło na służbie państwowej  Problem jest systemowy i potrzebuje natychmiastowej interwencji przełożonych inspektorów działających w tak okrutny sposób….

Якщо негативне рішення стосується громадянина України, можна додати наступне:

“Oprócz tego, zwracam uwagę na ten fakt że sprawa dotyczy obywatela Ukrainy Obywatel Ukrainy w teraźniejszej sytuacji może uzasadniono ubiegać się o ochronę uzupełniającą z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainy.  Dostając ochronę uzupełniającą cudzoziemiec dostanie również pomoc finansową od RP, czyli osoba ubiegająca się o pobyt z pracą chętna do pracy i płacenia podatków do skarbu państwa skutkiem działalności inspektora WSC MUW będzie ciężarem na budżecie państwa. Czyli są kilku powodów żeby załatwić sprawę w instancji pierwszej. Więc sumując. Inspektor WSC MUW podpisując decyzję negatywną dla osoby która legalnie pracowała i będzie dałej to robiła, naszkodził państwu które go zatrudniło.

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Підпис  29 03 2023 

Ще раз формальні вимоги, яких треба дотриматись в апеляції

Мусить бути написано, хто пише (у лівому верхньому куті, номер справи, імя, прізвище, дата народження, громадянство, адреса), до кого пише (апеляція подається до шефа уженду за посередництвом воєводи. Тобто ви скаржитесь на воєводу шефу уженду, просите скасувати рішення воєводи, але подається така скарга у канцелярію воєводства, а воєвода уже передає справу своєму начальнику у питанні іноземців – шефу уженду) Апеляцію можна вислати поштою або здати особисто у бюро подавче. Я у 100 відсотках випадків висилав поштою. Товктися у бюро подавчому немає сенсу. 

Коли відмова стосується карти поляка – оскаржується відмова до Ради до справ поляків за кордоном. Назва цього органу є у поученю в кінці децизії.

Подавши апеляцію на негативне рішення воєводи про надання дозволу на перебування, ви продовжуєте своє легальне перебування у Польщі на час, який вища інстанція  – шеф уженду до справ іноземців – розглядатиме вашу справу. Це може тривати щонайменше півроку а максимуму немає. Є справи які тягнулися з 2016 року і  завершилися тільки у 2019. Середня тривалість розгляду справи в апеляції у шефа уженду  – півтора року. У час розгляду справи в апеляції не можна виїздити з Польщі у іншу країну ЄС. У свою країну можна виїхати без депортації. Щоб в’їхати, треба буде робити нову візу або чекати нового півріччя, коли будуть нові дні перебування в рамках безвізу. Це стосується мирного часу. Нині навіть депортовані громадяни України чи іноземці можуть перебувати до серпня 2023 року. Гром України у звязку з  тим, що в Україні війна. Інші іноземці – у звязку з тим, що до цього часу продовжено ковідні терміни. 

Підтвердженням складеної апеляції буде копія з печаткою канцелярії воєводства, або ж, оскільки нині непросто потрапити у канцелярію і простіше пройтися на пошту – то підбитий поштовою печаткою друк Poleconego  Ще раз повторю, що апеляція подається до шефа уженду чужоземців але за посередництва Воєводи. Тобто, подається воєводі до якого ви складали вньосек? у канцелярію воєводства, або поштою. Адреса – та сама що на конверті з відмовою.    Якщо ви одразу понесете апеляцію на таборову, а воєводі не подасте – вважайте що ви нічого не подавали. 

Якщо вам пощастить і воєвода скористається артикулом 132 КПА та змінить негативне рішення на позитивне, не передаючи його на таборову – справа буде завершена дуже швидко. У мене у Вроцлаві така справа завершилася впродовж місяця від подачі апеляції. Карту людина ще чекає. Бо у Вроцлаві карту чекають 5 місяців від ухвалення позитивного рішення. 

Якщо ж воєвода свою помилку не визнає і передасть справу на Таборову – усі додаткові документи до справи треба буде доносити уже у бюро подавче на Таборовій 33. Або ж висилати їх туди поштою. Поки немає номера справи ( а так буде десь півроку-  рік не менше) мусите писати весь час на документах імя прізвище іноземця і дату народження. За цим ідентифікуватимуть. Можна оглянути матеріали справи, написавши про це прохання до шефа UDSC 

Імя прізвище 

дата народження 

do Szefa UDSC 

“Uprzejmie proszę o wyznaczenie przeglądu akt sprawy” 

23 02 2023                                                                 Дата, підпис

Лист відправити пріоретитовим полецоним з підтвердженням отримання на адресу UDSC  ul Taborowa 33 Warszawa  код самі знайдіть. 

За тією ж схемою можна отримати довідку про справу у процесі. Часами такої довідки потребують чи роботодавці чи зус щоб дати 500 плюс чи ще хтось. 

Імя прізвище 

дата народження 

do Szefa UDSC 

“Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia o toczącej się sprawie, Proszę wskazać termin podjęcia decyzji w sprawie” 

23 02 2023                                                                 Дата, підпис

До цього прохання треба додати підтвердження оплати скарбової 17 злотих з титулом ” za zaświadczenie o toczącej się sprawie і прізвище та імя  Термін ухвалення рішення вам все одно не напишуть, але напишуть, що справа у процесі і що ви у Польщі перебуваєте легально. Відповідь буде десь за місяць

Десь через місяць чи два прийде ця довідка. Інколи чекати доводиться і півроку. Раніше пришвидшити хід справи можна було, написавши скаргу до адмінсуду. Нині це не працює. Законом від 8 квітня 2022 року зі змінами від 2023 року визначено, що затягування справи не є бездіяльністю і скарги на бездіяльність у разі затримки з рішенням не приймуть.   Мусите бути впевнені, що у матеріалах справи є все актуальне, яке доводить те, що є підстави для видачі вам дозволу на перебування. Тобто: страховка, житло, гроші на перебування і є що робити та відсутність податкових боргів.  Шеф уженду  рано чи пізно анулює відмову воєводи якщо все буде, що я згадав  і зобов’яже дати вам карту побиту, або ж залишить рішення у силі, або передасть справу на повторний розгляд воєводі і тоді вам треба буде знову воєводі носити документи. Про все це вас повідомлять спеціальними листами. Спочатку шеф уженду потім воєвода.

Ще одна неприємна новація у цій сфері: відділ справ іноземців мазовєцького воєводства анулює вньоски на побит часовий, якщо справа ще не завершена на Таборовій. Наприклад: вам відмовили, ви подали апеляцію, потім виїхали, в’їхали на підставі нової візи чи безвізу, знову подалися, перед цим попросивши шефа уженду анулювати апеляцію і долучили той лист до шефа уженду до матеріалів вньоску до воєводи. Раніше такого листа з проханням анулювати апеляцію вистачало воєводі щоб автоматично вважати апеляцію анульованою. Тепер же якщо апеляція не анульована, інспектор воєводський ліпить уможенє вньоску, бо дві справи з одного приводу не можуть розглядатися. Це на жаль, дуже неприємна історія. Адже у шефа уженду нині понад 50 тисяч апеляцій, а розглядають їх ті ж інспектори, що розглядали коли таких апеляцій було тисяча. Тобто, шансів, що вони доберуться до анулювання вашої апеляції на підставі вашого листа – небагато. А отже буде уможенє вньоску на карту. Я пишу про свою практику. Якщо у вас щось інше і вам вдалося отримати карту побиту за таких обставин, коли шеф уженду ше не завершив справу – напишіть у коментарях. Якщо я написав незрозуміло – теж напишіть. Для мене важливо, щоб тексти були зрозумілими, тому я їх регулярно переписую з врахуванням нового досвіду, нових рішень, нових питань, нових історій клієнтів. 

Зверну увагу, що апеляція у справі карти поляка теж блокує можливість подачі нового вньоску до моменту ухвалення рішення у апеляції радою до справ поляків за кордоном. 

Як правило, шеф уженду повертає справу воєводі, якщо після подачі апеляції, сторона донесла якісь нові документи, які доводять те, що сторона аргументує. Як ви подасте апеляцію і будете просто чекати, не цікавлячись справою – рішення воєводи буде підтвердженим. І тоді доведеться подаватися заново, якщо є для цього підстави.    Пишучи пояснення, чому ви не погодились з децизією воєводи треба посилатися на статті адмінкодексу.  Одна зі статей адмінкодексу говорить про те, що інспектор, який вів вашу справу, мав ухвалювати рішення на підставі всього зібраного матеріалу. Якщо інспектор професійний і його зусилля спрямовані на виршення питання, а не на пошук приводу для відмови – він вам напише або навіть у термінових випадках зателефонує, щоб ви негайно щось донесли. Якщо цього не було зроблено і вам відмовили через якусь дрібницю – є усі підстави посилатися саме на цю норму. Вона у листі виписана внизу.  Ще раз повторю, що апеляція розглядається дуже довго  бо шеф уженду розглядає справи з усієї Польщі. Треба запастись терпінням. Водночас, подана апеляція є формальним дозволом на перебування. І завдяки тому, що справа розглядається так довго  – можна суттєво продовжити термін свого перебування.

Варто пам’ятати, що подаєте ви апеляцію у канцелярію воєводи, який відмовив, а розглядається вона у Шефа уженду до справ іноземців на Taborowa 33. Саме туди треба адресувати свої питання про долю своєї справи. Контакти знайдете на сайті відділу справ іноземців. Саме туди треба приносити документи до матеріалів справи. Перші півроку номера справи у вас не буде. Тому, у разі як у вас є якісь документи, які хочете донести – потрібно вписувати імя прізвище та дату народження іноземця на супровідному листі.  Разом з апеляцією можна одразу подати прохання про видачу довідки – засвядченє про те, що ваша справа у цьому уженді розглядається. Одразу за неї заплатити 17 злотих. Тоді, коли до вашої справи доберуться, вам вишлють на пошту листа з цим засвядченєм. Це буде підтвердженням легальності вашого перебування поки у вашій справі не ухвалять рішення. Часами цього документу вимагає роботодавець. Але у більшості випадків роботодавцю вистачає підтвердження складеної апеляції і повідомлення у онлайн справі воєводства про те, що справа передана до шефа уженду.  

06

Jako udowodnienie tego iż WSC musi zaprzestać korzystanie z drobnych błędów cudzoziemców lub z opóżnienia załatwienia spraw i zaćiąc działać uczciwie i według przepisów

Niżej podaję sygnatury spraw w których inspektory prowadzące popelnili blądy. Czy zostały za to ukarane? Czy wywalili ich z pracy? A cudzoziemca za drobną omylkę karają negatywną decyzją. To niesprawiedliwe

DL.W ll Po 410.17327.2022 Pracujący student studiów stacjonarnych po odmowie wojeowdy dostał kartę od instancji drugiej WSC-II-P.6151.67152.2022 Pracujący doświadczony elektryk dostał odmowę pobytu czasowego, również dostał odmowę pobytu stałego z tytułu pol pochodzenia, Jednak kartę dostał od ll instanji, WSC-II-P.6151.71952.2022 Obywatelka Tadżykistanu dostała kartę po odmowie wojewody

DL.W ll Po 410.5286.2022 obywatel Ukrainy pracujący drukarz dostał kartę pobytu pod dwukrotnej odmowie Wojewody WSC-II-P.6151.76729.2021 Obywatelka Ukrainy, odmowa wscęcia postępowania w sprawie której spowodowała nelegalny pobyt w 2018 roku, uzyskała zezwolenie na pobyt z tytylu ustawy od 12 03 2022< więc nawet nelegal dostał kartę!!!!!! Czyli odmowy obywatelom Ukrainy po prostu teraz nie mają sensu!!!

WSC-II-I.6151.68094.2021 Decyzja Wojewody uchyłona w całośći sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia WSC MUW

WSC-II-D.6151.42607.2020 Obywatelka Ukrainy dostanie kartę pobytu do października 2024 roku skutkiem uchylenia decyzji wojewody Mazowieckiego przez Szefa UDSC.Wydłużenie procedury na 2   łata z powodu braku kwalifikacji pracownika UDSC,

WSC-II-A:6151.42676.2019   Obywatel Białoruśi dostanie kartę po 3  łatach oczekiwania właściwej decyzji.

WSC-II-P:6151.31659.2022 Obywatel Moldowy dostał odmowę bo nie było informacji starosty choczaż nie powinno było być, ponieważ osoba w Polsce przebywa więcej niż 3 łata!!!!! Decyzja uchyłona cudzoziemiec dostanie kartę pobytu. Jaki sens był w odmowie Wojewody? Uprzejmie proszę zastanowić się nad tymi dziwnymi działaniami!  

WSC-II-P:6151.71027.2021 Dwie odmowy Wojewody, a jedak 18 11 2022 osoba dostanie kartę od Wojewody Mazowieckiego. Sprawa toczyła się dwa łata z powodu braku kompetencji pracowników WSC MUW

WSC-II-J.6151.63566.2021 sprawa tego nieletniecgo chłopca i jego matki toczyła się więcej niż rok z powodu braku kompetencji pracownika WSC MUW. 22 11 2022 osoba dostanie kartę pobytu choczaż inspektor prowadzący robił wszystko żeby nie dostała. Zauważyłem iż szczególnie WSC MUW nienawidzi rodziny. W przypadku matki z dzieckiem bardzo często zdarzają się nieuzasadnione odmowy, uchylane póżniej przez Szefa UDSC

WSC-II-D.6151.57716.2020 – matka tego cudzoziemca też dostała kartę pobytu po roku postępowania w UDSC. Decyzja Wojewody uchyłona.

Wyżej wymienione omylki powtórzone wiele razy różnymi inspektorami prowadzącymi udowodniają lub niski poziom wyksztalcenia inspektorów, lub problem z poszukiwaniem pracowników do tej pracy, lub systemowe szkodliwe dzialania które psują opinię o WSC Województwa Mazowieckiego To iż nikt z inspektorów  które wielokrotnie popelnili taki ełementarny i taki poważny błąd nie zostal za to ukarany i nadal pracuje w WSC, swiadczy o tym iż kierownictwo rozumie iż popelnienie blądu nawet urządnikiem jest możliwe i jest do przebaczenia. Jak to jest do prebaczenia urzędniku, musi być również do przebaczenia petentu, obcokrajowcu. Szczególnie temu, który chcze uczciwe mieszkać w Polsce, placic podatki i być korystnym Panstwu pobytu.

Далі часті запитання і відповіді на них:

ЗАПИТАННЯ: Як я уже не працюю у того роботодавця, від якого подавалася, то хіба можна подати апеляцію?

ВІДПОВІДЬ: Можна. Бо у вас же залишилися плани працювати у Польші. То як ви знайдете собі нового роботодавця – донесете до актів справи на Taborowa 33 документи від свого нового роботодавця. Ви ж оскаржуєте відмову у дозволі на перебування, а не відмову у дозволі на роботу у конкретного роботодавця. 

ЗАПИТАННЯ: У мене є номер справи воєводський. А як дізнатися номер справи на Таборовій?

ВІДПОВІДЬ: Пишете їм мейла сюди [email protected] Або ж телефонуєте сюди +48 477217675

Нижче подаю проміжний результат написання апеляції – воєводу зобов’язують повторно розглянути справу мотивуючи це тим, що були долучені документи, яких воєвода не бачив. А також автор децизії посилається на вирок головного адмінсуду, де описано, що мусять зробити чиновники (ретельно розглянути справу і використати усі можливості для збору інформації. Тобто, не дзвонити вони не можуть А у Мазовєцькому цей вирок адмінсуду ігнорують масово і системно.)

ВАЖЛИВО!!! На жаль, у сфері легалізації перебування багато шахраїв і невігласів, нестелепних довести справу до кінця, водночас таких, що уміють замакітрити голову наївним буратінам. Будьте уважні. Далі – нехороший приклад на цю тему. Два роки тому роботодавець одного громадянина Маврикію звернувся до мене щоб розібратися зі справами перебування цієї людини. За деякий час зясувалося, що у 2019 році коли йому відмовив воєвода, пелномоцнік на прізвище Бондаренко подала апеляцію, яку не підписала. Черга до цієї справи дійшла лише коли я за неї взявся. Інспектор відкрив, зясував що апеляції не підписана і залишив її без розгляду. Я пробував вислати підписану мною апеляцію, але інспектор просив вислати апеляцію, підписану Бондаренко у 2019 році. А цієї Бондаренко уже не було ні на тій фірмі, звідки вона подавала ту апеляцію. І в соціальних мережах я її не знайшов. І на телефони жодні вона не відповідала. Але гроші за свою “роботу” вона у 2019 році взяла. І зникла. Зрештою той громадянин зі мною карту побиту отримав: ми скористалися антиковідним законом і подалися заново. Якби він звернувся у 2019 році до мене, а не до шахрайки Бондаренко – отримав би карту ще тоді.  

Чотири роки  тому моїм клієнтом став громадянин України, якому відмовили у карті побиту через невігластво “юриста” Надії Hinderer.

Ця Надія написала апеляцію у травні 2018 року і до квітня 2019 року нічого не робила ВЗАГАЛІ!!!! , А потім кинула клієнта напризволяще і коли його дістало, він заплатив мені втричі більше ніж їй і я почав займатися. Я змушений був спочатку зясувати статус справи, потім записатися на огляд і чекати до листопада, щоб побачити, що там є чого нема. Отримав довідку, про те, що справа в процесі, отримав для нього в уженді праці дозвіл на роботу, пояснив роботодавцю, що треба зголосити до зусу, отримав зуси РЦА і чотири місяці доносив їх до матеріалів справи, доніс умову з роботодавцем, заяву роботодавця про те, що працівник живе у будинку, власником якого є працедавець. Написав кілька листів з проханням пришвидшити розгляд справи. по дорозі отримав ще кількох клієнтів з цієї ж фірми і уже обслуговую їх комплексно.  Раптом мені телефонує клієнт і розгублено повідомляє, що щойно йому зателефонувала пані Надія і повідомила, що їй прийшла смс про те, що він може забрати свою карту. Вона телефонувала, я так розумію, щоб отримати якісь гроші за свою “роботу” останні півроку, не підозрюючи, що у актах є пелномоцніцтво на мене, що мені приходили листи, що я уже півроку працюю і клієнт знає про кожен мій крок. Клієнт звичайно послав пані Надію далеко-далеко. А я зараз зясовую, чи уміє читати інспектор, який вислав смс… Майте на увазі, якщо пані Надія – не шахрайка, то вона точно невіглас. Вона не в курсі, що одного листа одволаня, малувато для того, щоб видали карту побиту.Ну і щоб уникати таких ситуацій, пишіть листи про відмову від пелномоцніка якщо ви його змінили, а не лише долучайте нове пелномоцніцтво. 

Пані Надію та таких як вона,  обходьте десятою дорогою. Я донині бачу її в уженді, тобто лопухи знаходяться. Ну і ще одна порада: не купуйтесь на дешевизну у цій сфері. Нині кожне чмо малограмотне оголошує себе фахівцем у цих справах і, на жаль, знаходить клієнтів. Бо ринок перенасичений попитом і не має достатньої пропозиції якісних послуг. Встроми палицю під дверима уженду на маршалковській і вона почне заробляти як консультант до справ легалізації перебування. Тобто, збирати гроші з наївних буратін і зникати. Поширюйте будь-ласка це повідомлення. Ви врятуєте від подібної халепи усіх, хто це прочитає.  Децизію, до речі, тітка так і не віддала. Я отримав дублікат.

Якщо є запитання  – ставте або у коментарях, або на фейсбуку

або ж телефоном +48 730150901 

 

Facebook Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Супутні публікації