Перебування громадян України (УСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ) СЕЙМОМ продовжено до 30 06 2024 року з можливістю подальшого продовження. Тепер це має проголосувати СЕНАТ і підписати ПРЕЗИДЕНТ

Щойно 9 лютого 2024 року о 9 годині 45 хвилин ухвалено закон, який продовжує перебування громадян України до 30 06 2024. Нічого від проєкту не змінилося.
Чому це стосується усіх? Тому що те, що передбачала устава антиковідова а потім устава від 12 03 2022  тепер продовжено до 30 06 2024 року.
Ось так пояснюється термін продовження 30 06 2024 у проєкті устави про зміни до устави від 12 03 2022 року. Такий короткий термін законодавці дають собі для консультації з органами місцевого самоврядування стосовно того, хто за все це заплатить. Це якщо коротко про те, що далі написано польською мовою. ще раз звертаю увагу – ЦЕ ПРОЄКТ!!!!!!!!!!
Це ще не проголосовано СЕНАТОМ І НЕ ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), zwana dalej również „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy” lub „ustawą”, została uchwalona w celu stworzenia szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia.
W związku z przedłużeniem do dnia 4 marca 2025 r. przez Radę Unii Europejskiej, decyzją wykonawczą 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r., tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE
i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, projektowana nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w tej ustawie do dnia 30 czerwca 2024 r. W kolejnym kroku projektodawca planuje rozpoczęcie prac nad zmianami merytorycznymi oraz wydłużeniem terminu obowiązywania ustawy zgodnie z ww. decyzją Rady Unii Europejskiej. Prace te zostaną podjęte niezwłocznie przy szerokich konsultacjach z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami.
Projekt przewiduje w szczególności przedłużenie, do dnia 30 czerwca 2024 r.:
Далі – устава ПРОЄКТ повністю
S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 188)
Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2024 r., zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2024 r.
wnosi:
Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r
Sprawozdawca
(-) Krystyna Sibińska
Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
(-) Janusz Cichoń
Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Druk nr 196
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X kadencja
Liczba stron : 4 Data : 2024-02-07 Nazwa pliku : V4_2377-9.NK 1
X kadencja/druk 188
Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w art. 2 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 10 w pkt 1 w lit. a i b, w art. 4 w ust. 20a w zdaniu pierwszym, w art. 12a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 42 w ust. 3a w zdaniu pierwszym, w ust. 5a, w ust. 6 w zdaniu pierwszym, w ust. 7 w zdaniu pierwszym, w ust. 8 w części wspólnej, w ust. 11 w części wspólnej i w ust. 12a, w art. 42a w ust. 1, w art. 42b oraz w art. 100d w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 marca 2024 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2024 r.”;
2) użyte w art. 61 w ust. 1, w art. 63 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 64 w ust. 1 wyrazy „okres 25 miesięcy” zastępuje się wyrazami „okres 28 miesięcy”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)) po art. 52zn dodaje art. 52zo–52zr w brzmieniu:
„Art. 52zo. 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787, 1843 i 2760.
Liczba stron : 4 Data : 2024-02-07 Nazwa pliku : V4_2377-9.NK 2
X kadencja/druk 188
okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:
1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
2) jednostkom samorządu terytorialnego,
3) wojewodom,
4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
5) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego
– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
3. Podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu darowizny rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 niniejszej ustawy lub art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym również w przypadku, gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1.
Art. 52zp. Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 52zo, otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przez podatników, o których mowa w art. 52zo ust. 1.
Art. 52zq. Zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r.
Liczba stron : 4 Data : 2024-02-07 Nazwa pliku : V4_2377-9.NK 3
X kadencja/druk 188
przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 52zr. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, spełnienie warunku określonego w art. 3 ust. 1a pkt 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych).”.
Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 38wb dodaje się art. 38wc i art. 38wd w brzmieniu:
„Art. 38wc. 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:
1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
2) jednostkom samorządu terytorialnego,
3) wojewodom,
4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
5) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego
– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1,
Liczba stron : 4 Data : 2024-02-07 Nazwa pliku : V4_2377-9.NK 4
X kadencja/druk 188
o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
Art. 38wd. Do dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3, nie zalicza się wydatków odpowiadających wysokości:
1) poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 38wc ust. 1;
2) kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o których mowa w art. 38wc ust. 2.”;
2) po art. 38xa dodaje się art. 38xb w brzmieniu:
„Art. 38xb. Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 38wc, otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przez podatników, o których mowa w art. 38wc ust. 1.”;
3) po art. 38y dodaje sią art. 38ya w brzmieniu:
„Art. 38ya. Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa w art. 24ca ust. 1, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 38wc, poniesionych w okresie wskazanym w tym przepisie.”.
Art. 4. 1. Przepisy art. 52zo–52zq ustawy zmienianej w art. 2 oraz przepisy art. 38wc, art. 38wd, art. 38xb i art. 38ya ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2024 r.
2. Przepis art. 52zr ustawy zmienianej w art. 2 ma zastosowanie do oświadczeń o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) złożonych od dnia 1 stycznia 2024 r.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Попередньо інфолінія відділу справ іноземців інформувала, що перебування громадян України МОЖЕ БУТИ продовжено до 04 03 2024. Про це я писав у тексті за лінком
Facebook Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Супутні публікації